Balanserad styrning

En kommunikativ strategimodell

Utan struktur, kulturinriktade metoder och modeller kan det vara utmanande för organisationer att förmedla ut budskap för att nå sina strategiska mål och visioner.

Balanserat styrkort är ett verktyg och balanserad styrning en metod som används för verksamhetsstyrning, samtidigt som det utgör ett konkret hjälpmedel i organisationens förbättringsarbete. I syfte att tillsammans sätta fokus på organisationens framtida värden, används en balanserad styrning där ekonomiska mått kompletteras med icke-finansiella mått. Baserat på organisationens förutsättningar anpassas en planering och uppföljningsmodell samt utformandet av ett balanserat styrkort.
Att använda sig av balanserade styrkort innebär att organisationens strategi bryts ner till ett antal mål för att generera nyckeltal ur olika perspektiv inom företaget.

Exempel på perspektiv som ger stöd för styrning och förbättringsarbete:

  • Finansiella perspektivet för ekonomisk styrning
  • Kundperspektivet för att skapa kundvärden
  • Processperspektivet för att mäta organisationens processer
  • Medarbetarperspektiv för att följa upp medarbetares upplevelser av verksamheten
  • Miljöperspektiv för styrning och uppföljning av organisationens miljöpolicy

Nyckeltalen används för att skapa balans i vad som mäts när måluppfyllelse utvärderas. Mätning ur endast ett perspektiv skapar obalans och missvisande resultat.

Hur kan JES hjälpa dig?

Utan motivation och klara mål för ansvariga samt medarbetare kan det vara utmanade för organisationen att utvecklas. Vi på JES använder balanserad styrning som styrmetod och som kommunikationsmedel för att tydliggöra målen från individnivå till organisationens högsta ledstjärna: visionen. Balanserad styrning och styrkort är verktyg som är multidimensionella och kan användas inom hela eller delar av organisationen. De är ett bra instrument för att rapportera eventuella avsteg från planer och förutsättningar, samt för att fördela information om effekter på aktiviteter och åtgärder.

JES har gedigen erfarenhet av att utforma balanserade styrkort och kompletta strategiska styrmodeller för privata och offentliga organisationer. Vi erbjuder även ledningsstöd under processen vilket ofta behövs vid förändringsledning. Det gör vi genom att implementera verktygen tillsammans med medarbetarna, vilket leder till ett effektivt lärande och större engagemang i organisationen.

Kontakta oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.