Kultur- och värdegrundsarbete

Företagskultur

Alla organisationer har en företagskultur bestående av värderingar och synsätt som påverkar hur verksamhet drivs, arbetet organiseras och hur kunder och medarbetare bemöts. Kulturen återspeglas i det klimat som råder på arbetsplatsen och påverkar till stor del viljan att samarbeta och dela med sig av information. En fungerande företagskultur är en förutsättning för effektivitet och lönsamhet samt avgörande för verksamhetens förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal. Utveckling av den rådande företagskulturen och implementering av nya värderingar och synsätt är en nyckel till framgång för många företag, organisationer och myndigheter.

Värdegrund

I företagets värdegrund formuleras verksamhetens etiska utgångspunkter – vad man står för och vad man vill. Värdegrunden fungerar som en inre kompass och hjälper medarbetarna att förstå och hantera det sammanhang i vilket de verkar, samtidigt som det är ett “klister” som bidrar till en vi-känsla i verksamheten. En fungerande värdegrund skapar en känsla av sammanhang (KASAM), och bidrar till trivsel och välmående. Resultatet av verksamhetens värdegrundsarbete kan användas som utgångspunkt vid rekrytering, utformning av belöningssystem och för att hantera beteenden som avviker från värderingarna.

Kultur- och värdegrundsarbete i praktiken

Att arbeta mer systematiskt med kultur och värderingar som styrmedel kan vara attraktivt för att åstadkomma en mer informell styrning i en organisation. Det är också ett bra komplement till mer strukturell styrning då det ger vägledning för situationer där styrning saknas. Genom att kultur och värdegrundsfrågor beaktas vid arbete med strategifrågor säkerställs en harmonisering med verksamhetens kultur. Väl fungerande värderingar skapar engagemang och delaktighet. Företagets värderingar ska vara förankrade i organisationen. Ett lämpligt sätt att ta fram värdegrunden är därför genom workshops – gärna med hela organisationen uppdelat i mindre grupper eller om detta inte är praktiskt möjligt, med grupper bestående av representanter från olika delar av verksamheten.

Hur hjälper JES dig?

Genom värdegrundsarbete hjälper JES företag, organisationer och myndigheter att bygga upp en gynnsam företagskultur. Arbetet startar med en analys av vilka värderingar som råder och som medarbetare och chefer i praktiken lever efter. Arbetet syftar till att utveckla en samsyn kring nuläget och önskat läge samt att konkretisera vilka åtgärder som måste vidtas. JES kan hjälpa till i arbetet med att underhålla och utveckla den befintliga värdegrunden samt bistå vid utformande och implementering av en ny värdegrund. Genom att medarbetare och chefer tillsammans identifierar och formulerar konkreta konsekvenser och handlingar utifrån värdegrunden kan den fungera som ett effektivt stöd i den dagliga verksamheten och för beslutsfattande. En förutsättning är då att den definierade värdegrunden harmoniserar med verksamhetens vision, affärsidé och mål och att ledningen lever upp till värderingarna.

Kontakta oss här för mer information! 

Kommentarer inaktiverade.