Mångfald och Jämställdhetsarbete

I en verksamhet är det högst viktigt att mångfald och jämställdhet är integrerat och uppmärksammat i utvecklingen. Mångfalds- och jämställdhetsarbete fokuserar på att säkerställa ett likvärdigt förhållningssätt gentemot alla människor oavsett etnisk bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, kön eller ålder. Detta ska leda till att alla kunder och medarbetare ska bemötas med respekt och värdighet.

Det finns många skäl för verksamheter att beakta och integrera mångfald och jämställdhetsfrågor i organisationens processer. Bland annat för att efterleva ställda lagkrav, men även för större framgång och konkurrensfördelar. Ett aktivt arbete för ökad mångfald och jämställdhet anges bland annat leda till stärkande av organisationens kulturella värderingar, organisationens rykte, möjligheten att rekrytera rätt kompetens, motivation, effektivitet, innovation och kreativitet hos personalen. 

Hur kan JES hjälpa dig?

JES erbjuder tjänster som arbetar med att strukturera och implementera processer för mångfald- och jämställdhetsarbete i organisationen. Detta för att gällande lagstiftningen kan efterlevas samt för att uppnå fördelarna med en heterogen arbetsplats. Att arbeta med dessa frågor ger företag olika fördelar som på lång sikt stärker konkurrenskraften. Ökad mångfald och jämställdhet leder till lägre personalomsättning, minskad frånvaro från arbetet samt tillgång till nya marknadssegment.

Exempel på områden som beaktas i arbetet med jämställdhet och mångfald:

  • rekrytering och urval
  • löner och anställningsförmåner
  • arbetsmiljö
  • arbetstider och ledighet
  • utveckling i arbetet
  • utbildning
  • befordran
  • ledarskap

JES sätter människan i centrum och har många erfarna konsulter som gärna hjälper ert företag eller organisation, kontakta oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.