Projektmognadsanalys

Vill er organisation skapa ökad lönsamhet genom effektivare projekt? Då har ni stor nytta av JES projektmognadsanalys! Den hjälper er att prioritera och fokusera insatser för mer framgångsrika projekt.

Vad är en projektmognadsanalys?

En projektmognadsanalys är ett verktyg som används för att mäta projektmognaden i en organisation. Organisationens projektmognad innebär förmågan att kunna tillämpa projekt som arbetsform för att nå verksamhetens övergripande mål. En hög projektmognad i en organisation innebär att man klarar av att arbeta med och i projekt på ett sätt som skapar rätt förutsättningar för att projekten ska lyckas.

Hur kan JES hjälpa dig?

När vi genomför en projektmognadsanalys mäter vi mognadsnivån utifrån ett antal olika verksamhetsprocesser. Resultatet av projektmognadsanalysen ligger sedan till grund för hur olika åtgärder bör prioriteras för att skapa förutsättningar för framgångsrika projekt. Syftet med projektmognadsanalysen är att ta fram en bild av hur nuläget ser ut gällande hur er organisation klarar av att arbeta med projekt.

För vem?

Projektmognadsanalysen riktar sig till alla verksamheter som vill nå ökad lönsamhet genom effektivare projekt och behöver en snabb inblick i organisationens förmåga att arbeta med projekt som arbetsform.  Den går att göra på enstaka individer, grupper eller hela verksamheter. Analysen är ett effektivt verktyg för att skapa en överblick av nuläget och passar både små, medelstora och stora verksamheter.

Vad får kunden?

Genom att fylla i en elektronisk enkät får ni en övergripande nulägesanalys utifrån era mognadsnivåer inom olika verksamhetsprocesser. Projektmognadsanalysen hjälper er att se vilka styrkor och svagheter som finns i dagens processer och vilka områden som bör prioriteras för utveckling.

Hur går det till?

1. Kunden beställer elektronisk enkät och får denna utskickad till deltagarna via mail
2. Deltagarna fyller i den elektroniska enkäten, svaren skickas automatiskt till JES
3. JES bearbetar och analyserar de inkomna svaren
4. Kunden erhåller en sammanställd nulägesanalys

Kontakta gärna oss för offert eller för mer information!

Kommentarer inaktiverade.