Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Enligt arbetsmiljölagen ska det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Den ska inkludera alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Ett funktionerande arbetsmiljöarbete är en framgångsrik strategi som genererar friskare arbetsplatser. Detta kan sedan leda till ökad produktivitet som medför stora besparingar i form av minskade kostnader för sjukskrivning. 

Friskvård, rehabilitering och arbetsanpassning

Sjukskrivningar och ohälsa leder till ekonomisk förlust och lidande för såväl företag som individer. Det är svårt att värdera och beräkna kostnader för ohälsa, men klart är att det är negativt för såväl individ, verksamhet och samhälle. I ”Personalekonomi idag” anger A. Johrén (civilekonom) och U. Johansson (professor i företagsekonomi) att arbetsgivarens kostnad för korttidssjukskrivning uppgår till ungefär tio procent av månadslönen per dag och kostnaden för en långtidssjukskrivning till minst 100 000 kronor per halvår. Det finns därför all anledning att se över möjligheterna att genom förebyggande arbete minska risken för sjukskrivning och ohälsa.

För att en friskvårdsinsats ska bli riktigt lönsam bör den föregås av en analys av risker och behov för individerna i verksamheten. Dessutom behöver mätbara mål och utvärdering av dessa utformas för att en hälsofrämjande åtgärd ska kunna motiveras företagsekonomiskt.

Exempel på mål kan vara:

 • Ökad effektivitet
 • Ökad produktivitet
 • Högre kvalitet
 • Högre frisknärvaro
 • Färre rehabiliteringsfall

Baserat på studier av långtidsfriska medarbetare som inte varit sjuka på två år har kriterier som bidrar till god hälsa upptäckts. En avsiktlig satsning på att förbättra och styrka dessa kriterier har bidragit till minskning av sjukfrånvaro och stora besparingar för verksamheter.

Dessa kriterier: 

 • Tydlig struktur
 • God kommunikation
 • Kreativt klimat
 • Konsultativt ledarskap
 • Öppet arbetsklimat
 • Fungerande medarbetarskap

Hur kan JES hjälpa dig?

JES erbjuder stöd i att utveckla och implementera effektiva processer som omfattar såväl fysiska, psykologiska och social förhållanden i arbetsmiljön. Beroende på organisationens förutsättningar och behov skapas ett systematiskt arbetsmiljöarbete med struktur och aktiviteter för både det reaktiva samt förebyggande arbetsmiljöarbetet.

JES arbetar för att ta fram den enskilde individens förutsättningar för att arbetsmiljöinsatserna ska bli så effektiva som möjligt. Detta ska genomföras genom ett möjlighetsfokuserat arbetssätt med grund i en nulägesanalys. Vi strukturerar och stödjer arbetet med bland annat friskvård, rehabilitering och arbetsanpassning med utgångspunkt i dessa antagande.

Därför tar vi vår utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv på individen samt utifrån principerna att:

 • Människor har en inneboende kraft att kunna återhämta sig och förändra sina liv
 • Fokus ligger på den egna inneboende styrkan istället för på problemen
 • Samhället ses som en resurs och inte ett hinder
 • Planerandet av åtgärder bygger på klientens självbestämmande
 • Skapande av en nära relation mellan stödpersonen och klienten är en grundförutsättning

Kontakta oss här så berättar vi mer!

 

Kommentarer inaktiverade.