Förändringsledning

Förändringsledning handlar om att leda den process som ska ta individen och verksamheten från nuvarande läge till ett nytt önskat tillstånd på ett sätt som säkerställer att förändringen är bestående. För att lyckas med detta krävs bland annat ett skickligt ledarskap, god kunskap om förändringsprocesser, tydlig styrning och uppsatta mål. Utöver detta krävs även en stor förståelse för människans beteende. Det är viktigt att alla som berörs av förändringen har en förståelse för varför förändringen bör genomföras. Detta kan uppnås genom att involvera berörda medarbetare i förändringsprocessen redan i ett tidigt stadium, involvering kan även minska det motstånd och den oro som kan uppstå i en förändringsprocess.

Viktigt att komma ihåg är att implementering av förändring genom endast ökad kompetens via kurser och utbildningar skapar sällan önskade bestående resultat. Forskning visar att bara 15 procent av de som går en kurs använder sin nya kunskap på ett sätt som bidrar till företagets utveckling och resultat på grund av att det saknas koppling till jobbvardagen. Därför krävs det att förändringsprocessen är genomtänkt och strukturerad, men framförallt ett tydligt förändringsledarskap som klarar av att transformera nuläge till nytt önskat tillstånd.

Förändringsprocessen

Förändring tar tid och handlar i stort om att skapa nya beteendemönster både internt i företaget och externt mot marknaden för att säkerställa bestående resultat. Krav på förändringar kommer ofta i samband med att nya mål och strategier arbetats fram av företagsledningen. Det kan dock vara svårt att bryta inarbetade beteendemönster och att som medarbetare ta sig igenom de olika stadierna i förändringskurvan tar ofta lång tid. För att skapa en framgångsrik förändringsprocess behövs en uttalad förändringsmetodik, läs mer om den metodik vi använder här.

Förändringsprocessen

Hur kan JES hjälpa dig?

Med enbart interna resurser kan det vara svårt att leda dessa förändringsprocesser. Det kan bero på att otillräcklig kompetens inom förändringsledning, det kan också finnas andra hinder som gör det svårt att nå fram i den egna organisationen. När sådana situationer uppstår är det en fördel att anlita externt stöd.

JES kan både hjälpa dig i din roll som ledare och chef, eller gå in som processledare, projektledare och andra kritiska roller inom förändringsledning. Vår medverkan säkerställer ett mer tidseffektivt genomförande av företagets förändringsprocesser med bestående framgångsrika beteendeförändringar hos chefer och medarbetare. Genom vår långa erfarenhet av att driva förändringsprocesser på ett professionellt sätt vet vi vad som krävs för att lyckas.

Kontakta gärna oss för mer information!

Kommentarer inaktiverade.