Generationsskiftets olika ansikten

Att sälja eller överlåta företaget till en extern köpare eller till nästa generation kan vara en lång och mödosam process med många faktorer och dimensioner – ekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga.

Vem ska ta över?

Det finns alltid mängder av känslor med i bilden när ett livsverk byter ägare, och dessa måste man ta med i beräkningen. Sker skiftet inom familjen är det viktigt att alla inblandade parter, även de som inte ska ta över, deltar i processen och är medvetna om vad som sker. Ett samägande mellan flera ägare ställer stora krav på förmåga till samverkan och bör förberedas noga. Vem ska ta över? Hur ska företaget fördelas mellan syskon? Vem ska kompenseras? Varför? Ett illa genomfört generationsskifte kan skada samhörigheten inom en familj för lång tid.

Framtida försörjning för den nuvarande ägaren

Ett skifte förutsätter att den nuvarande ägarens försörjning är tryggad. Pensions- och kapitalförsäkringar är verktyg som underlättar vid ett generationsskifte. Olika alternativ som pensionsstiftelse och direktpensionslösningar kan vara attraktiva lösningar, men då är  det viktigt att samordning görs med gällande skatteregler. Att avsätta till tjänstebeskattad pension bör vägas mot möjligheten till en lågbeskattad utdelning. Företagsförsäljningar bör alltid göras i samråd med skattekonsulter och försäkringsexperter för att hitta bästa möjliga lösning för alla parter.

Företagsekonomi

Valet av bolagsform är viktigt. Genom att skapa en bolagsstruktur av moderbolag och dotter/systerbolag kan man ofta underlätta ett skifte oavsett om det är genom extern försäljning eller ägarskifte inom familjen som är aktuellt.

Ofta uppkommer värderingsfrågor beroende av om generationsskiftet ska ske inom eller utom familjen. Vid en överlåtelse inom familjen aktualiseras frågan om skiftet ska ske till det verkliga marknadsvärdet (d.v.s. det värde som en extern köpare kan förväntas betala) eller till ett ”rabatterat” värde. Marknadsvärdet påverkas av en mängd faktorer som t.ex. substansen i bolaget, den avkastning bolaget haft under de senaste åren och kan förväntas ha under kommande år och om nuvarande företagsledning kan förväntas vara kvar i bolaget och bidra till verksamheten. Ofta har dessutom gåvotagaren varit med och skapat värde i företaget.

Ett högt substansvärde i företaget kan försvåra ett skifte. En förvärvare har svårare att finansiera köpet och vid en överlåtelse inom familjen krävs kompensation till de syskon som inte ska ta över. Genom olika åtgärder i form av ”paketering” av egendom, interna aktieöverlåtelser och omstrukturering mellan bolag etc kan man minska substansen i företaget och underlätta för ett skifte. Detta kräver planering och hjälp i form av skatteexpertis.

Skatterätt

Det är alltid minst tre parter involverade i ett generationsskifte: den nuvarande ägaren, den som ska ta över och inte minst Skatteverket. För att transaktionen ska bli så skatteeffektiv som möjligt krävs ingående kunskaper i såväl familjerätt som skatterätt. De s.k. 3-12 reglerna som styr beskattningen av fåmansföretag och deras ägare är komplicerade. I teamet av specialister har vi självfallet duktiga skattejurister med stor erfarenhet som hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna och att undvika nödiga skattefällor.

Familjerätt

Ett ägarskifte är inte alltid planerat. Ett plötsligt dödsfall eller en skilsmässa kan få ödesdigra konsekvenser i form av höga kostnader för att lösa ut en arvinge eller make. En viktig del i all ekonomisk planering är att gå igenom behovet av testamenten och andra familjerättsliga dispositioner för att undvika onödiga kostnader och framtida tvister. Testamenten och äktenskapsförord är en färskvara och bör ses över löpande.

—————————————————————————————————————————————

Med den mängd företag som står inför ett ägarskifte har JES AB satsat särskilt på att erbjuda gedigen kompetens. JES AB kan stödja genom hela eller delar av generationsskiftet och vi kan anta olika roller som rådgivare, styrelseledamöter eller förhandlare, allt efter våra kunders önskemål.

Din personliga rådgivare hjälper dig med individuella lösningar utifrån en noggrann behovsanalys. Därefter sätter vi samman ett team av specialister för just dina behov.

Läs mer om generationsskifte under Våra tjänster.
Där kan du även läsa mer ingående om extern försäljning och ägarbyte inom familjen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *