HZI Jönköping Biogas AB har beviljats ett klimatklivsstöd på 123 miljoner

 

Den 13 november 2018, beslutade Naturvårdsverket att bevilja ett klimatinvesteringsstöd på drygt 123 miljoner SEK för att uppföra en ny biogasanläggning i Jönköping under namnet HZI Jönköping Biogas AB.  Vi på JES & Partners har ansvarat för ansökningsprocessen och kan stolta meddela att det är den historiskt högsta stödsumman som beviljats en biogasanläggning (CBG) genom klimatklivet.

Jesper Agrelius, energi-och klimatutvecklare på Länsstyrelsen I Jönköpings län säger:

”Det oerhört kul att vi får ett av Sveriges största klimatkliv på plats här i länet – ett gigantiskt kliv både för biogasproduktionen och för de klimatklivsinvesteringar som genomförs i länet. Länsstyrelsen har följt ansökningsprocessen och stöttat i arbetet med att få till en gedigen ansökan. Vår roll på Länsstyrelsen är också att lyfta till Naturvårdsverket hur viktig denna insats är för länet, eftersom den kraftigt bidrar till minskade utsläpp i transportsektorn. Dessutom har investeringen andra positiva miljöeffekter. Åtgärden säkrar tillgången på lokalproducerad och fossilfritt drivmedel vilket är en tillgång för hela södra Sverige. Investeringen bidrar även till vår vision att bli ett Plusenergilän – där vi kraftigt ska öka produktionen av förnybar energi i Jönköpings län.”

Vi på JES & Partners är glada över naturvårdsverkets beslut om Klimatklivsstödet, VD Johan Eskengren hade följande att säga om beskedet:

”Vi är naturligtvis mycket glada att få möjligheten att vara den katalysator till förändring avseende miljöförbättrande åtgärder som det här innebär. Klimatmålen ter sig inte alltför avlägsna på lokal och regional basis efter att en ny biogasanläggning blir verklighet genom stödet från Klimatklivet.”

Zürichbaserade Hitachi Zosen Inova AG (HZI) är företaget bakom denna nyinvestering i regionen. Å deras vägnar sköter JES & Partners den löpande driften av den nuvarande biogasanläggningen i Jönköping samt koordineringen av olika intressenter för uppförandet av den nya. JES & Partners har varit drivande för att ge bygget av den nya anläggningen de förutsättningar som krävs för att den ska uppfylla den funktion och de behov som efterfrågas dels av HZI men även av Region Jönköpings Län, Jönköpings kommun, samt andra intressenter inom olika privata och offentliga verksamheter i regionen. I den här typen av uppdrag agerar JES & Partners i gränssnitten mellan det offentliga och det privata näringslivet, mellan det lokala och det internationella med både ett strategiskt helhetsperspektiv och förmågan att implementera och leda verksamhet operativt.

Den nya biogasanläggningen väntas stå klar på Hult vid Miljön i Jönköping 2021. Genom torrötning i två kamrar med Kompogas® metod kommer anläggningen kunna förädla mer än 40 000 ton organiskt avfall per år till rågas, gödsel och kompostmaterial. Rågasen uppgraderas sedan till biogas av fordonskvalitet. HZI Jönköping Biogas AB förväntas producera över 35 GWH fordonsgas per år samt 33 000 ton högkvalitativt organiskt gödningsmedel till lantbruket.

Klicka här för att läsa den officiella pressreleasen för nya biogasanläggningen.

 

Nya biogasanläggningen, HZI Jönköping Biogas AB, sluter cirkeln i det cirkulära kretsloppet i Jönköpingsregionen, vilket är ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälle.

 

Framöver kommer vi kunna se fler fordon som körs på biogas i Jönköpingsregionen. Till exempel ska sopbilar, delar av kollektivtrafiken samt fordon som används i kommunala och regionala verksamheter ställa om till biogas. Med den ökade tillgången av biogas som den nya anläggningen för med sig, finns det även utrymme för fler privatpersoner att minska sin klimatpåverkan genom att tanka biogas.

Uppförandet av den nya biogasanläggningen och användandet av biogas och gödsel i regionen, resulterar i att cirkeln sluts i det cirkulära kretsloppet, vilket försäkrar att det att värdet som skapas i regionen bevaras i regionen, samt att regionen är flera steg närmare att uppnå sina klimatmål.

Att HZI beviljats klimatklivsstöd är en framgång även för JES & Partners eftersom det dels visar på vår förmåga att ro projekt i land åt våra kunder, dels hur vi kan katalysera positiva förändringar för regionen vi verkar i.

Mer om …

JES & Partners ….

JES & Partners AB är ett managementföretag som levererar tjänster och utbildningar inom management och projekt, mot verksamhetsstyrning och utveckling. Företaget grundades 2009 och har sitt säte i Jönköping. JES hanterar uppdrag som inkluderar allt från strategifrågor, analyser av verksamheter, förändrade processer samt ekonomisk lönsamhet och effektivitet. JES leder och katalyserar den förändring som krävs för att verksamheten ska nå önskvärt läge och levererar analyser och implementerar de föreslagna lösningarna i organisationen. Företaget är specialiserat på strategisk planering och som utförare av operativa aktiviteter inom värdekedjan för avfall till förnybar energi, med fokus på biogasverksamhet. Syftet är att minska koldioxidbelastningen och öka andelen förnybar energi med ekonomisk hållbarhet.

För mer information om JES & Partners AB, besök www.jesab.com.

 

Hitachi Zosen Inova AG …

HZI är den ledande globala leverantören av nyckelfärdiga anläggningar för energiåtervinning från avfall. De har över 80 års erfarenhet från anläggningskonstruktion och mer än 600 referensprojekt världen över. Baserat på Kompogas® torrötning och BioMethan-uppgraderingstekniker, täcker HZI hela värdekedjan för bioavfall, från organisk avfallsmottagning till fordonsgas och gödselproduktion.

För mer information om HZI, besök www.hz-inova.com. Vill du se ett kort klipp som förklarar torrötningsprocessen med Kompogas® teknologi klicka här.

 

Klimatklivet…

”Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Sedan 2015 stöttar Klimatklivet åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser.”

För mer information om Klimatklivet, besök naturvårdsverkets hemsida. Vill du se ett kort klipp om klimatklivet klicka här.

Kommentarer inaktiverade.