Referenspublikationer

head-publikationJES har varit med och tagit fram ett flertal publikationer i samarbete med myndigheter och organisationer. Här presenterar vi bara ett urval.

Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik

Hur ska kollektivtrafiken utvecklas för att fördubbla marknadsandelen?
Ny affärsmodell är ett av delprojekten inom Partnersamverkan för en Fördubblad kollektivtrafik. Detta är delprojektetets första resultat – en idéskiss till en ny gemensam affärsmodell för kollektivtrafikbranschen. Syftet med idéskissen är att skapa diskussion i branschen och inhämta synpunkter och förslag inför det fortsatta arbetet.

I denna delrapport hade JES uppdrag som expert för affärsmodellen.

Koll framåt – Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling

Vägverket och Banverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Det ska ske i samverkan med berörda myndigheter och aktörer. Programmet ska föreslå tillräckliga åtgärder för att kollektivtrafikens andel av transporterna ska öka. Utformningen ska utgå från två perspektiv, dels resenärsperspektivet, dels perspektivet regional utveckling med inriktning på tillväxt.

I denna rapport hade JES delansvar för roller, ansvar och avtal.

Färdplan – Kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling

Det arbete som en samlad kollektivtrafikbransch inledde år 2008 för att ta kollektivtrafiken till nästa utvecklingsnivå måste fortsätta med förnyad kraft. Den branschgemensamma vision som togs fram när fördubblingsarbetet startade är att: ”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”. Det övergripande målet på vägen mot denna vision är att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel vilket skulle innebära betydande samhällsvinster. (English short version)

I denna rapport hade JES uppdrag i den operativa projektgruppen, ansvarig för helhet, upplägg och trender inom teknik och affärsutveckling.

NSR:s Årsbokslut 2012

2012 var ett händelserikt år för NSR, och det bestämdes även att Årsredovisningen och Miljöbokslutet skulle slås ihop till en produkt: Ett Årsbokslut.

Årsbokslutet visar i sammanfattad form det helhetsansvar JES har haft för NSR:s strategiprocess, med visualisering av visionen till dess implementering av konkreta projekt. JES har vidare haft ansvar för att ta fram publikationen genom uppdragsledning, intervjuer och textbearbetning.

Kommentarer inaktiverade.